UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut en voedingsadviseur een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

 Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 • als uw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier

 • ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim)

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling

• de kosten van het consult

Bij het aangaan van een behandeling legt de praktijk persoonsgegevens vast in haar papieren en digitale dossier (voorletters en achternaam, geslacht, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum).

Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening waaronder het behandelen, factureren, verzending van producten en verzending van een digitale nieuwsbrief. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.

Nieuwsbrief

 Voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief wordt uw naam en e-mail adres vastgelegd. Bovendien kunt u vrijblijvend uw adres en woonplaats invullen via de website als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. U bent te allen tijde gerechtigd het toezenden van de nieuwsbrief op te zeggen. Dit kunt u doen door in de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken of door een e-mail te sturen aan: info@vczuid.nl Uw gegevens worden dan uit het nieuwsbriefbestand verwijderd.

Webshop

 Bij het bestellen van een artikel in de webshop van www.vczuid.nl worden gegevens opgeslagen (voor- en achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) zonder dat een account hoeft worden aangemaakt. De persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het toezenden van de bestelde artikelen door mijzelf of een collega die werkt met het EPD-3 voedingsprogramma. Uw gegevens worden verder gebruikt om contact op te nemen bij vragen over de bestelling of de betaling.

Aanvraag informatie

 Als u via de contactpagina van de website www.vczuid.nl informatie aanvraagt over de behandeling of een afspraak wilt maken worden de gevraagde gegevens uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen om aan uw vraag te kunnen voldoen.

Ons site-adres is: https://vczuid.nl.